0°C zamglenie

DEBATA W SPRAWIE SMOGU

We wtorek, 9 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej CK Izabelin odbyła się debata o jakości powietrza w Gminie Izabelin.

 

Na spotkanie, które wspólnie zorganizowało Stowarzyszenie DziałajMY i Urząd Gminy Izabelin przybyło bardzo wielu Mieszkańców, którym nieobojętny jest temat jakości powietrza oraz przyszłościowe wdrożenie przedsięwzięć, które mogłyby poprawić obecną sytuację występującą w całej Polsce, a w szczególności na terenie Gminy Izabelin.

 

Jak ważnym z punktu widzenia Mieszkańców jest temat smogu, pokazała wtorkowa frekwencja - sala CKI wypełniona została po brzegi. W pierwszej części głos zabierali eksperci z "Polskiego Alarmu Smogowego" (Piotr Siergiej i Jakub Jędrak), którzy przybliżyli zebranym zagadnienia dotyczące powstawania smogu i miejsc najczęstszego jego obecności. Scharakteryzowali również jakie zagrożenia zdrowotne czyhają na ludzi, kiedy przekraczane zostają stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i związków silnie rakotwórczych tj. benzopirenów. Prelegenci wielokrotnie podkreślali, że Polska należy do niechlubnej europejskiej czołówki jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. Prawie godzinny wykład został nagrodzony gromkimi brawami.

 

Następnie wysłuchano wystąpienia Z-cy Wójta Gminy Izabelin Ryszarda Haczka, który pragnął zebranych zainteresować dotychczasowymi działaniami urzędu w tym zakresie. Wójt przypomniał, że na budynku CKI i na gminnym przedszkolu w Laskach umieszczone zostały niecertyfikowane czujniki pyłów jak również, że na terenie gminy zainstalowane zostały dwa prywatne czujniki (w Hornówku i Izabelinie C). Wójt dodał, że w przyszłości z gminnego budżetu zakupiony zostanie również czujnik certyfikowany (w 2020 roku). Pan Ryszard Haczek dodał, że dotychczas przeprowadzono szereg działań profilaktycznych polegających m. in. na wrzuceniu tematycznych ulotek informacyjnych do skrzynek na listy, zamieszczeniu artykułu w miesięczniku "Listy do Sąsiada", czy do wysłania stosownych pism informacyjnych do szkół i przedszkoli. Dodał, że w grudniu 2017 roku Rada Gminy Izabelin przyjęła gminny "Program wymiany pieców", który lada dzień ma zostać zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego (cały program i jego założenia zostały zaprezentowane w późniejszej części debaty). Zdaniem wójta, nieobojętna dla ochrony środowiska będzie budowa ścieżek rowerowych i modernizacja skrzyżowania w Mościskach oraz w przyszłości wprowadzenie autobusów niskoemisyjnych i stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto wójt przypomniał, że znaczącym dla powstawania zanieczyszczeń w Polsce i w Izabelinie jest również palenie (grzanie, dogrzewanie się) typowymi kominkami. Przedstawiciel lokalnej władzy wyraził również ubolewanie, że na terenie woj. mazowieckiego nie ma dofinansowań do wykonywania termoizolacji budynków. Wystąpienie wójta było przerywane pytaniami, a także licznymi uwagami, że wypowiedź jest zbyt długa i może zabraknąć czasu na zapytania i wnioski.

 

Po wystąpieniu Z-cy Wójta Gminy Izabelin głos udzielony został Panu Patrykowi Olszówce z UGI, który przedstawił zebranym założenia gminnego "Programu wymiany pieców". Urzędnik w formie prezentacji przekazał zebranym, kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie, w jakiej wielkości i kiedy będą przyznawane dotacje (w zależności - 5 lub 3 tysiące złotych) oraz jak i w jakich terminach udzielone dotacje trzeba będzie rozliczać. Slajdy z prezentacji dostępne są w galerii zdjęciowej dołączonej do artykułu, jak również informację taką można będzie otrzymać w budynku Urzędu Gminy Izabelin i niebawem również na stronie internetowej UGI. Niestety program zakłada, że najpierw trzeba będzie wyłożyć pieniądze, a dopiero później otrzyma się zwrot poniesionych kosztów (dofinansowanie). Wójt zaznaczył jednak, że prowadzone są rozmowy z GOPS, które mają stworzyć warunki do udzielenia pomocy osobom, które będą potrzebowały pieniędzy na tzw. start.

 

Rozmawiano również o możliwościach przeprowadzania kontroli posesji, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo spalania śmieci. Będący na debacie Policjanci (Naczelnik Wydziału Prewencji KPP - nadkom. Robert Knap) uświadomił zebranym, że Policja jest jedynie od zabezpieczenia interwencji urzędniczej, w taki sposób, aby nie doszło do złamania prawa (podobnie jak to czyni w przypadku egzekucji komorniczej), zaś samo postępowanie i sprawdzenie posesji leży w gestii oddelegowanego do tej pracy urzędnika gminnego (odpowiedzialność kontrolowania posesji ponosi wójt gminy i może to czynić w godz. 6.00-22.00). Policjant dodał, że w Polsce spalanie śmieci jest zabronione, więc obywatel może zgłosić potrzebę przeprowadzenia policyjnej interwencji bezpośrednio na numer 997 lub 112 (na zasadzie zgłoszenia popełnienia wykroczenia) i wówczas Policja musi podjąć interwencję. Warto jednak dodać, że zgłoszenie nie może być anonimowe, a zgłaszający (najczęściej będzie to sąsiad) staje się stroną w postępowaniu sądowym.

 

W dalszej części zadawano następne pytania dot. omawianego problemu, w tym zasygnalizowano trudności, jakie w procesie wymiany kotłów będą miały aktualne, wysokie ceny paliw płynnych (gazu). Zasugerowano również, aby wzorem Skawiny przeprowadzić inwentaryzację domostw (sprawdzić jak ogrzewane są budynki w całej gminie) oraz spowodować, aby w pierwszej kolejności pomagać tym najbardziej potrzebującym, niezaradnym, w tym również tym najuboższym, a dopiero później, gdy zostanie środków pozostałym (np. tym zamożniejszym). Na terenie Gminy Izabelin należy stworzyć zespół stworzony z urzędników i mieszkańców i ewentualnie zatrudnić eksperta z tej dziedziny. Osoba ta i zespół zajmowałby się tym tematem oraz prewencją. Zwrócono również uwagę, że czujnik na budynku CKI jest umieszczony za wysoko, bo jest zainstalowany na dachu, na wysokości 13 metrów, a powinien znajdować się na wysokości 3,5 metra. Ponadto jednym z zanotowanych wniosków było zamieszczenie na stronie UGI informacji dot. harmonogramu działań i włączenia do sieci internetowej czujników gminnych oraz stworzenia procedury powiadamiania urzędu i służb w przypadku zauważenia spalania śmieci (domniemanego łamania prawa).

 

Warto na zakończenie dodać, że w 2018 roku Gmina Izabelin będzie przygotowana na przyjęcie około 30 wniosków (w budżecie zostanie zarezerwowane około 150 tysięcy złotych), zaś cały program ma trwać 3 lata. Spotkanie zakończyło się po godz. 22.00.

 

spisał: Michał Starnowski

 

DEBATA W SPRAWIE SMOGU komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się